مصرف چه مقدار کوهوش باعث سقط جنین میشود؟

مصرف چه مقدار کوهوش باعث سقط جنین میشود؟

مصرف چه مقدارکوهوش باعث سقط جنین میشود؟ سقط جنین با کوهوش آیا کوهوش باعث سقط جنین می شود؟ مصرف چه مقدار کوهوش باعث سقط جنین می شود؟ آیا کوهوش باعث سقط جنین می شود؟ بله اگر کوهوش در اندازه و به شکل مناسب مصرف شود و همچنین ترکیب درستی انتخاب شود (ترکیب دو نوع خاص از...
تماس با ما