بعد از مصرف سایتوتک چه اتفاقی می افتد؟ چند ساعت بعد از مصرف سایتوتک ممکن است خونریزی را تجربه کنید. قبل از مصرف قرص، لباس زیر مناسب به تن داشته باشید و کاغذ دستمالی استفاده کنید. خونریزی معمولا شبیه خونریزی های دوره قاعدگی است و…