سلول های Nk علت سقط جنین مکرر

سلول های Nk علت سقط جنین مکرر

سلول های NK  علت سقط جنین مکرر اکنون مشخص شده است که فعالیت سلول های NK (سلول های کشنده طبیعی) اصلی ترین علت سقط جنین مکرر و کاهش قدرت جایگزینی تخمک بارور شده در رحم هستند. سلول های NK یا سلول های کشنده طبیعی چیست؟ سلول های NK (سلول های کشنده طبیعی) بخشی از سلول های...
تماس با ما