چه کسانی نباید سقط جنین کنند؟ در زیر ویژگی کسانی که نباید سقط جنین کنند را برشمرده ایم. حتما در اگر قصد سقط جنین را دارید به موارد ذکر شده در زیر توجه کنید. چرا که به مشکل جدی در سقط جنین نخورید.  بارداری بیش…