سقط جنین در ایتالیا

قانون کیفری سال ۱۹۳۱ مجازات سنگینی از جمله ۲ تا ۵ سال زندان، برای کسی که اقدام به سقط کند یا همکاری در سقط داشته باشد، و یک تا ۴ سال زندان برای زنانی که خود اقدام به سقط جنین می‌کردند در نظر می‌گرفت. علیرغم سختگیری‌های شدید، در سالهای اول دهه ۷۰، روزی ۱۰ سقط غیر قانونی در ایتالیا انجام می‌شد.

تا سال ۱۹۷۰ تحت هر شرایطی سقط به عنوان جرم و عملی ضد نژادی در نظر گرفته می‌شد. در سال ۱۹۷۸ سقط در سه ماهه اول بارداری و تنها در صورتی که سالمت جسمی و روحی مادر در خطر باشد، قانونی اعالم شد و از آن زمان به بعد، خدمات سقط به صورت رایگان ارائه می‌شود. از سال ۱۹۸۱ تاکنون حتی زنان زیر ۱۸ سال نیز، در صورت اجازه دادگاه می‌توانند جنین خود را به صورت قانونی سقط کنند.

خرید قرص سقط جنین