چکیده مقاله سقط با میزوپرستول:

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در سال ۱۳۸۵ ،یکصد خانم که در سه ماهه اول بارداري خود به منظور ختم بارداري به بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در ابتدا براي کلیه بیماران، ۸۰۰ میکروگرم میزوپروستول واژینال تجویز شده و در صورت عدم دفع جنین، ۲۴ ساعت بعد، دوز دوم میزوپروستول به میزان ۸۰۰ میکروگرم تجویز میشد. در همه بیماران، یک هفته بعد، سونوگرافی کنترل انجام شد و در صورت وجود رزیدو یا باقیماندن حاملگی کورتاژ صورت گرفت. نتایج، با استفاده از آزمون مجذور کاي، بررسی گردید و مقدار p کمتر از ۰/۰۵ ،معنیدار تلقی شد.

 

نتایج آزمایش سقط جنین با میزوپرستول:

از یکصد بیمار، ۸۳ نفر سقط کامل داشتند. ۱۷ نفر به کورتاژ نیاز پیدا کردند. از ۸۳ مورد، ۵۵ نفر (۶۲%) با دوز اول و ۲۸ نفر (۳۴%) با دوز دوم، سقط کامل داشتند. عارضه جانبی با مصرف میزوپروستول دیده نشد. در بیماران مورد بررسی، در طی سه ماهه اول بارداري، ختم حاملگی با استفاده از میزوپروستول واژینال روشی مطمئن و بیخطر، مقرون به صرفه، و بدون عارضه جانبی بود.

 

سقط جنین با میزوپرستول

 

مقدمه سقط جنین با میزوپرستول

در سه ماهه اول حاملگی، ۱۵ تا ۲۰ درصد حاملگیها منجر به سقط میشوند. سقط القاشده، خاتمه دادن به حاملگی به روشهاي طبی یا جراحی قبل از دستیابی جنین به قابلیت ادامه حیات، به دلایل جنینی و یا مادري میباشد. برخی از دلایل مادري عبارتند از: بیماريهاي شدید قلبی، بیمارهاي عروقی پیشرفته، و سرطان مهاجم سرویکس. علل جنینی عبارتند از: جلوگیري از به دنیا آمدن نوزادي با نقایص آناتومیکی یا معلولیتهاي ناشی از آن. در ایالات متحده در ازاي هر ۴ تولد زنده، یک مورد سقط انتخابی انجام میشود. کالج متخصصان امریکا، از حق مادران در انتخاب سقط، حمایت کرده و آن را یک موضوع طبی دانسته است.

در ممالک اسلامی از جمله ایران، سقط انتخابی به دلایل تقاضاي مادر، مردود است؛ ولی موارد زیادي هست که قانون، اجازه ختم بارداري به دلایل جنینی یا مادري را مقبول دانسته است. از سال ۱۹۳۰ میلادي، درمان استاندارد سقط سه ماهه اول، دیلاتاسیون و کورتاژ بوده است که میتواند با عوارضی مانند پارگی رحم، خونریزيهاي شدید و عفونت همراه باشد.

در دهه اخیر، روشهاي طبی، جایگزین مناسبی براي ختم بارداري در سه ماهه اول شدهاند. مطالعات انجامشده با میزوپروستول نشان میدهند که این نوع پروستاگلاندین، جایگزین مناسبی براي دیلاتاسیون و کورتاژ است و بیماران را از خطرات حاصل از جراحی و بیهوشی رهایی میبخشد (۲ .( در مطالعات مختلـف بـا تجـویز میزوپروسـتول، میـزان موفقیت، ۶۳ الی ۸۸ درصد گزارش شده است.

در سال ۱۳۸۴ ،مطالعهاي در دانشـگاه کاشـان بـر روي زنان با سن حاملگی ۱۲ هفته در دو گروه درمان طبی و جراحی انجام گرفـت و میـزان موفقیـت درمـان طبـی، ۸۷/۵ % و درمان جراحی، ۹۲/۵ %گزارش گردید. در مطالعه انجامشـده در دانشـگاه تهـران، در سـال ۱۳۸۱ درمان طبـی در زنـان بـا حـاملگی کمتـر از ۱۳ هفتـه، موفقیت ۶۳ %را به دنبال داشته است . هدف از انجام این مطالعه، بررسی سقط طبی در سه ماهه اول بارداري با استفاده از میزوپروستول بود.

روش کار مطالعه حاضر، یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماري مورد نظر، شامل یکصد خانم باردار مراجعهکننده به بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۸۵ بود که براي ختم بارداري در سه ماهه اول، با اندیکاسیون مادري یا جنینی، انتخاب شده بودند. شرایط ورود به مطالعه عبارت بود از: آگاهی و پذیرش بیمار از دو روش طبی و جراحی و عوارض حاصل از هر یک از آنها، حاملگی داخل رحمی با سن حاملگی ۱۴ هفته یا کمتر از آن بر اساس سونوگرافی یا تاریخ آخرین قاعدگی، وجود دلیلی براي ختم بارداري (سقط فراموششده، حاملگی پوچ، سقط درمانی).

سقط جنین با میزوپرستول

شرایط خروج از مطالعه عبارت بود از: حساسیت به مصرف دارو، وجود IUD) device intrauterine ،(آنمی شدید، اختلال انعقادي یا مصرف داروهاي ضد انعقادي، بیماري فعال کبدي، بیماري قلبی- عروقی، تشنج کنترل نشده، ابتلا به بیماري فوق کلیه با فشار خون بالا (فئوکروموستیوم)، مصرف داروهاي استروییدي. مراحل انجام کار و چگونگی درمان، براي بیماران، توضیح داده شده و از کلیه بیماران داوطلب، رضایتنامه آگاهانه براي ورود به مطالعه اخذ گردید. براي هر بیمار، پرسشنامهاي مشتمل بر اطلاعات زیر تکمیل شد: سن بیمار، سن حاملگی، نوع حاملگی، مرتبه حاملگی، میزان تجویز میزوپروستول، شروع خونریزي واژینال، زمان دفع جنین، نیاز به کورتاژ، مدت زمان خونریزي بعد از سقط، عوارض احتمالی ناشی از مصرف پروستاگلاندین (تب، تاکیکاردي، اسهال).

در اولین مراجعه (روز اول)، ۸۰۰ میکروگرم میزوپروستول بصورت واژینال در فورنیکس خلفی واژن قرار داده شده و بیماران به مدت ۴ ساعت از نظر کنترل بروز عوارض احتمالی، تحت نظر گرفته میشدند. در صورت عدم بروز عارضه، بیمار ترخیص میشد. همچنین، گروههاي خونی ABO و Rh بیماران در اولین ویزیت، تعیین میگردید. در صورت عدم دفع جنین (روز دوم)، مجدداً مقدار ۸۰۰ میکروگرم میزوپروستول واژینال تجویز میشد. یک هفته بعد، سونوگرافی کنترل انجام شده و در صورت وجود رزیدو یا ادامه حاملگی، کورتاژ انجام میشد.

در طی مراحل درمان، با شروع خونریزي، در صورتی که بیمار، Rh منفی و همسرش Rh مثبت بود، روگام تزریق میشد. اطلاعات به دست آمده از بیماران، با استفاده از نرمافزار آماري SPSS و آزمون مجذور کاي تحلیل گردید. در مورد متغیرهاي کمی، نتایج به صورت میانگین±انحراف معیار، اعلام شد. در مورد متغیرهاي کیفی، مقدار p کمتر از ۰۵/۰ ،معنیدار تلقی گردید.

مقلات در مورد خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سایتوتک

خرید قرص میزوپرستول

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

 

نتایج سقط جنین با میزوپرستول:

در این مطالعه، یکصد خانم باردار در سه ماهه اول حاملگی، که براي ختم بارداري، میزوپروستول واژینال دریافت کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران، ۵±۲۷ سال (حداقل ۱۷ و حداکثر ۴۰ سال)، میانگین مرتبه حاملگی، ۱±۲) حداقل ۱ و حداکثر ۷ ،(و میانگین سن حاملگی، ۲±۱۰ هفته (حداقل ۶ و حداکثر ۱۴ ) بود. مطابق جدول ۱ ،از ۸۳ بیماري که سقط کردند، ۵۵ نفر (۶۲ (%با یک دوز و ۲۸ نفر (۳۴ (%با دو دوز میزوپروستول، سقط موفقیتآمیز داشتهاند. به عبارت دیگر، در ۸۳ نفر (۸۳ (%از بیماران، سقط کامل اتفاق افتاد.

نتایج سقط جنین با میزوپرستول
۱۷ بیمار نیز به علت عدم دفع جنین یا دفع ناقص (وجود بقایاي حاملگی در سونوگرافی)، نیاز به کورتاژ پیدا کردند.از یکصد بیمار مورد بررسی، ۱۶ نفر سن حاملگی کمتر از ۷ هفته داشتند که ۱۴ نفر از آنها، یک دوز و ۲ نفر دو دوز میزوپروستول دریافت نمودند و هیچکدام نیاز به کورتاژ پیدا نکردند. از بقیه بیماران (۸۴ نفر) با سن حاملگی ۸ الی ۱۴ هفته، ۴۴ بیمار، یک دوز و ۴۰ بیمار، دو دوز میزوپروستول دریافت کردند و فقط ۱۷ نفر نیاز به کورتاژ پیدا کردند.

از نظر مرتبه حاملگی، ۴۱ نفر حاملگی اول، ۵۹ نفر حاملگی دوم و بیشتر را شامل میشدند. از ۴۱ بیمار حاملگی مرتبه اول، ۲۶ نفر یک دوز و ۱۵ نفر دو دوز میزوپروستول دریافت کردند و ۷ نفر از این بیماران نیاز به کورتاژ داشتند. از ۵۹ نفر با حاملگی مرتبه دوم یا بیشتر، ۳۲ نفر یک دوز و ۲۷ نفر دو دوز میزوپروستول دریافت نمودند و ۱۰ نفر نیاز به کورتاژ پیدا کردند. از کل بیماران، ۵۵ مورد سقط فراموششده و ۴۵ مورد حاملگی پوچ و سقط درمانی (جنین زنده) داشتند. از ۵۵ مورد سقط فراموششده، ۳۰ نفر یک دوز، ۲۵ نفر دو دوز میزوپروستول دریافت نموده و ۱۳ نفر آنان نیاز به کورتاژ پیدا کردند. از ۴۵ بیمار با حاملگی پوچ و سقط درمانی، ۲۸ نفر یک دوز و ۱۷ نفر دو دوز دریافت نمودند.

نتایج سقط جنین با میزوپرستول:

۴ بیمار نیاز به کورتاژ پیدا کردند. بین دوز میزوپروستول و سقط (۰۰/۰=p ،(بین سن حاملگی و مرتبه تجویز دارو (۰۰/۰=p ،(بین سن حاملگی و نیاز به کورتاژ (۰/۰۴=p ،(و بین نوع حاملگی و نیاز به کورتاژ (۰/۰۵=p ،(رابطه آماري معنیدار وجود داشت (جدول ۲(؛ ولی بین مرتبه حاملگی و مرتبه تجویز دارو (۰/۳۶=p ،(بین مرتبه حاملگی و نیاز به کورتاژ (۰/۹۸=p ،(و بین نوع حاملگی و مرتبه تجویز دارو (۰/۴۳=p ،(رابطه معنیدار به دست نیامد. در جمعیت مورد مطالعه، متوسط میزان خونریزي بعد از سقط، ۵±۵/۱۰ روز بود (نمودار ۱ .(شایان توجه است که در هیچ یک از بیماران مورد مطالعه، عارضه جانبی مهمی از مصرف میزوپروستول مشاهده نشد.

نتایج سقط جنین با میزوپرستول

 

نتیجه گیری در مورد سقط جنین با میزوپرستول

در بیماران مورد بررسی، در طی سه ماهه اول بارداري، ختم حاملگی با استفاده از میزوپروستول واژینال روشی مطمئن، مقرون به صرفه، و بدون عارضه جانبی بود و بیماران، بدون نیاز به بستريشدن در بیمارستان، بطور سرپایی درمان شدند. پذیرش بیماران از روش انجامشده نیز بسیار مطلوب بود. امید است انجام چنین مطالعاتی بر روي جمعیت آماري وسیعتر همراه با انتخاب راهکارهاي مناسب بتواند منجر به برنامهریزي تفصیلی براي مداخلات بهتر تندرستی باشد.